Reporting (CSRD)

Veel bedrijven en organisaties zijn al langer bezig met duurzaamheid als onderdeel van de bedrijfsstrategie. Vaak vanuit een intrinsieke motivatie, maatschappelijke betrokkenheid of als middel tot onderscheidend vermogen. Bij de wijze waarop men hieraan invulling geeft, welke onderwerpen men betrekt en met welke diepgang, had men volledige vrijheid. Aan deze vrijblijvendheid komt voor een groot deel van deel van de ondernemingen een einde.

De Europese Unie (EU) heeft een stevige ambitie neergezet: als eerste continent klimaatneutraal en volledig circulair te zijn. Het overkoepelende plan om deze ambities te vervullen is de European Green Deal. Aan deze kapstok worden beleidsmaatregelen opgehangen op het gebied van bijvoorbeeld groene energie, duurzame industrie en sustainable finance.

De CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) is één van deze maatregelen en zal de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen in het versnellen van de transitie naar een duurzame Europese economie.

De CSRD zal grote ondernemingen binnen de EU verplichten om ecologische, sociale en governance (ESG) prestaties in kaart te brengen en duurzaamheidsinformatie over deze risico’s te verschaffen aan haar stakeholders. Deze informatie moet worden opgenomen in het bestuursverslag en op kwaliteit en betrouwbaarheid worden getoetst door een externe partij. Bedrijven die ook al onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vielen moeten vanaf 2024 aan de CSRD eisen voldoen.

Aangezien de CSRD ook verplicht om te rapporteren over duurzaamheid in de waardeketen, dienen rapportageplichtigen hun netwerkpartners ook te bevragen over hun ESG-prestaties, conform de ESRS (EU Sustainability Reporting Standard)!

Netwerkpartners zijn veelal kleine en middelgrote ondernemingen. Denk hierbij aan schadeherstellers in de automotive en de property sectoren. Bedrijven die deelnemer zijn van het GroenGedaan! programma, worden door ons getoetst op hun ESG-prestaties. Vanaf 1 januari 2023 is het GroenGedaan! compatibel met de CSR-richtlijnen en is compliant aan de EU Sustainability Reporting Standard (ESRS)  .

Vanaf ultimo 2023 zijn wij daarom in staat om van deze bedrijven een rapportage te verstrekken m.b.t. de ESG-prestaties. We maken het hiermee voor u eenvoudiger om een ESG-rapportage van uw netwerkpartners op te vragen, ten behoeve van uw CSR en due dilligence.

Het verstrekken van een rapportage van een GroenGedaan! deelnemers is eenvoudig te genereren. Alle noodzakelijke ‘checks en balances’ zijn uitgevoerd, gevalideerd en bij ons bekend. Maar deelname aan GroenGedaan! is geen verplichting.

Voor uw netwerkpartners die niet bij GroenGedaan! zijn aangesloten kunnen wij eventueel ook een ESG-rapportage opstellen. We dienen in dat geval wel inzicht te krijgen op welke ESG-onderdelen men is getoetst (programma van eisen), wanneer de toetsing is uitgevoerd, door wie deze is uitgevoerd en met welk resultaat. De rapportage dient immers gevalideerd te zijn.

Wilt u meer weten over de hulp die wij u kunnen bieden bij uw CSR? Neem dan contact met ons op!